Polityka prywatności Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu

 Wstęp

W trosce o należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w niniejszym dokumencie SP informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z tym prawach osób, których dane dotyczą.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu (SP) z siedzibą 32-433 Lubień 885.

Z kim należy się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?

W Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. z Inspektorem Panem Sławomirem Bilińskim, można skontaktować się poprzez telefon komórkowy (668620696).

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. SP przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu przetwarzania, mogą mieć zastosowanie różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania danych.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których SP jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których SP przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe SP pozyskał z innych źródeł (np. oficjalnych rejestrów). SP realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, zgodnie z tymi przepisami.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza SP?

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu przetwarza dane osobowe w celach niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach niezbędnych do realizacji zawartych umów, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SP lub przez stronę trzecią lub gdy osoba uprzednio poinformowana o zamierzonym celu przetwarzania jej danych osobowych dobrowolnie wyrazi na to zgodę.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu przetwarza dane osobowe uczniów, pracowników, kontrahentów i innych osób fizycznych, których dane osobowe jest uprawniony przetwarzać na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą.

Jednocześnie SP pragnie wskazać, że ilekroć przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, stara się przeanalizować i zrównoważyć interes SP oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. SP nie przetwarza danych osobowych w oparciu o swój uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdzie do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad interesami SP (wówczas SP może przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiada odpowiednią zgodę albo wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Pliki „cookies”

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu obsługuje pliki „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. W oparciu o przepisy art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne" SP informuje o możliwości rezygnacji z zapisywania danych w plikach przeglądarki.

Cel plików "cookies"

Portal wykorzystuje „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu.

Pliki typu „Cookies” umożliwiają:

•             dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników

•             utrzymanie sesji internauty (po zalogowaniu)

•             tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu

•             sprawniejsze działanie systemów głosowania

•             łatwiejsze administrowanie i monitoring historii wizyt na stronach

Ten mechanizm gromadzenia informacji można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Jeśli użytkownik serwisu nie zgadza się z zapisywaniem takich danych powinien zmienić ustawienia przeglądarki albo opuścić witrynę.

Jak zablokować „ciasteczka"

Użytkownik może zdecydować o tym samodzielnie przez odpowiednie ustawienie przeglądarki.

•             w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

•             w przeglądarce Firefox: Narzędzia > Opcje > Prywatność

•             w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność >

Ustawienia treści

•             w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka Logi dostępowe

SP zbiera informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te SP wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW.

Jednocześnie SP informuje, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo SP przetwarza dane osobowe?

Czas, przez jaki SP może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W obowiązujących w SP politykach, instrukcjach, wytycznych itp. dokumentach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie dotyczącym długości okresu przechowywania danych, SP określa, iż nigdy nie wolno przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego SP informuje, że:

 1. w przypadku, gdy SP przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 2. w przypadku, gdy SP przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. w przypadku, gdy SP przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (np. przepisy prawa podatkowego);
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Kiedy i w jaki sposób SP udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim? Czy SP przekazuje dane do państw trzecich?

SP przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim SP przewiduje postanowienia i ustala mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania przyjętych standardów w zakresie ochrony danych i ich poufności. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a SP ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu SP powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym odbiorcami danych osobowych, które SP przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz SP
 • pozostali podwykonawcy SP, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta SP, a także dostawcy towarów, z pomocy których SP korzysta
 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe SP przekazuje tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach SP przekazuje dane tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu na dzień bieżący nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. Jednakże taka sytuacja może w przyszłości się pojawić. W takiej sytuacji przekazywanie przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej odbędzie się na podstawie:

 1. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
 2. odpowiednich zabezpieczeń stosowanych przez państwo trzecie za pomocą:
  1. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;
  2. wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru;
  3. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
  4. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
  5. zatwierdzonego przez organ nadzoru kodeksu postępowania;
  6. certyfikatu w zakresie ochrony danych osobowych;
  7. zezwolenia organu nadzorczego na klauzule umowne;
  8. zezwolenia organu nadzorczego na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. W przypadku przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie może się odbywać wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące ich danych osobowych, a SP jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i wniosków dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z SP właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SP zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które SP przechowuje jako administrator danych.

Zmiana danych osobowych

Zmiany, bądź aktualizacja danych; rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły, można dokonać poprzez maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (po zweryfikowaniu tożsamości) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. SP informuje o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie został podany inny adres lub numer kontaktowy celem wycofania zgody, należy wysłać maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa.

 • Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w której się ona znalazła,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przysługuje, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość tych danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu tych danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • dane nie są już potrzebne administratorowi do celów przetwarzania, ale są potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją - do czasu, aż zostanie stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania po stronie SP są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) można skorzystać, gdy:

 • dane osoby fizycznej nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SP;
 • osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez SP i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, w związku z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec profilowania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, któremu SP podlega;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, od rodziców ucznia.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki SP przetwarza dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i SP udzieli na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza SP, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Osoby, które chcą się z SP skontaktować osobiście, listownie lub telefonicznie, mogą to zrobić z wykorzystaniem poniższych informacji:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu

32-433 Lubień 885

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

SP zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli SP będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). SP zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której będzie przetwarzał dane osobowe (o ile jej zmiana wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez SP danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 22.06.2018 r.

 Polityka prywatności Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu

 Wstęp

W trosce o należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEK) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w niniejszym dokumencie SP informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z tym prawach osób, których dane dotyczą.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu (SP) z siedzibą 32-433 Lubień 885.

Z kim należy się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?

W Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. z Inspektorem Panem Sławomirem Bilińskim, można skontaktować się poprzez telefon komórkowy (668620696).

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. SP przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu przetwarzania, mogą mieć zastosowanie różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania danych.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których SP jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których SP przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe SP pozyskał z innych źródeł (np. oficjalnych rejestrów). SP realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, zgodnie z tymi przepisami.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza SP?

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu przetwarza dane osobowe w celach niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach niezbędnych do realizacji zawartych umów, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SP lub przez stronę trzecią lub gdy osoba uprzednio poinformowana o zamierzonym celu przetwarzania jej danych osobowych dobrowolnie wyrazi na to zgodę.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu przetwarza dane osobowe uczniów, pracowników, kontrahentów i innych osób fizycznych, których dane osobowe jest uprawniony przetwarzać na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą.

Jednocześnie SP pragnie wskazać, że ilekroć przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, stara się przeanalizować i zrównoważyć interes SP oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. SP nie przetwarza danych osobowych w oparciu o swój uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdzie do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad interesami SP (wówczas SP może przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiada odpowiednią zgodę albo wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Pliki „cookies”

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu obsługuje pliki „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. W oparciu o przepisy art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne" SP informuje o możliwości rezygnacji z zapisywania danych w plikach przeglądarki.

Cel plików "cookies"

Portal wykorzystuje „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu.

Pliki typu „Cookies” umożliwiają:

•             dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników

•             utrzymanie sesji internauty (po zalogowaniu)

•             tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu

•             sprawniejsze działanie systemów głosowania

•             łatwiejsze administrowanie i monitoring historii wizyt na stronach

Ten mechanizm gromadzenia informacji można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Jeśli użytkownik serwisu nie zgadza się z zapisywaniem takich danych powinien zmienić ustawienia przeglądarki albo opuścić witrynę.

Jak zablokować „ciasteczka"

Użytkownik może zdecydować o tym samodzielnie przez odpowiednie ustawienie przeglądarki.

•             w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

•             w przeglądarce Firefox: Narzędzia > Opcje > Prywatność

•             w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność >

Ustawienia treści

•             w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka Logi dostępowe

SP zbiera informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te SP wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW.

Jednocześnie SP informuje, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo SP przetwarza dane osobowe?

Czas, przez jaki SP może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W obowiązujących w SP politykach, instrukcjach, wytycznych itp. dokumentach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie dotyczącym długości okresu przechowywania danych, SP określa, iż nigdy nie wolno przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego SP informuje, że:

 1. w przypadku, gdy SP przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 2. w przypadku, gdy SP przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. w przypadku, gdy SP przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (np. przepisy prawa podatkowego);
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Kiedy i w jaki sposób SP udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim? Czy SP przekazuje dane do państw trzecich?

SP przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim SP przewiduje postanowienia i ustala mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania przyjętych standardów w zakresie ochrony danych i ich poufności. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a SP ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu SP powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym odbiorcami danych osobowych, które SP przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz SP
 • pozostali podwykonawcy SP, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta SP, a także dostawcy towarów, z pomocy których SP korzysta
 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe SP przekazuje tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach SP przekazuje dane tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu na dzień bieżący nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. Jednakże taka sytuacja może w przyszłości się pojawić. W takiej sytuacji przekazywanie przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej odbędzie się na podstawie:

 1. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
 2. odpowiednich zabezpieczeń stosowanych przez państwo trzecie za pomocą:
  1. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;
  2. wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru;
  3. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
  4. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
  5. zatwierdzonego przez organ nadzoru kodeksu postępowania;
  6. certyfikatu w zakresie ochrony danych osobowych;
  7. zezwolenia organu nadzorczego na klauzule umowne;
  8. zezwolenia organu nadzorczego na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. W przypadku przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie może się odbywać wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące ich danych osobowych, a SP jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i wniosków dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z SP właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SP zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które SP przechowuje jako administrator danych.

Zmiana danych osobowych

Zmiany, bądź aktualizacja danych; rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły, można dokonać poprzez maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (po zweryfikowaniu tożsamości) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. SP informuje o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie został podany inny adres lub numer kontaktowy celem wycofania zgody, należy wysłać maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa.

 • Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w której się ona znalazła,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przysługuje, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość tych danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu tych danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • dane nie są już potrzebne administratorowi do celów przetwarzania, ale są potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją - do czasu, aż zostanie stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania po stronie SP są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) można skorzystać, gdy:

 • dane osoby fizycznej nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SP;
 • osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez SP i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, w związku z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec profilowania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, któremu SP podlega;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, od rodziców ucznia.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki SP przetwarza dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i SP udzieli na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza SP, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Osoby, które chcą się z SP skontaktować osobiście, listownie lub telefonicznie, mogą to zrobić z wykorzystaniem poniższych informacji:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu

32-433 Lubień 885

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

SP zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli SP będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). SP zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której będzie przetwarzał dane osobowe (o ile jej zmiana wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez SP danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 22.06.2018 r.